Diskrimineringslagen i Sverige

Vad är en diskrimineringslag?

En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där med främja allas lika rättigheter oavsett vilket kön man har eller sexuell läggning, vilken hudfärg man har, vart man kommer ifrån, religion, ålder, funktionsnedsättning och så vidare. Därför finns det en lag som ska finnas om det förekommer diskriminering i form av rasism eller annat, så de som uttrycker dig och diskriminerar andra ska kunna åka fast för det. Detta är för att framför allt skapa ett tryggt samhälle där personer kan känna sig trygga och inte vara rädda för att bli diskriminerade utan att få hjälp eller kunna anmäla det.

 

Vad innebär diskrimineringslagen i Sverige?

Första kapitlet i lagen innehåller definitioner av lagen och andra bestämmelser som finns. I det andra kapitlet står det om de bestämmelser som finns om förbud mot diskriminering och repressalier. Där står det vad som innefattar diskriminering och vad som där med är förbjudet och att man kan bli dömd om man gör något av det. Det kan exempelvis vara att man uttrycker sig rasistiskt. Då bryter man både på diskrimineringslagen men även på mänskliga rättigheternas yttrandefrihet.

 

Olika typer av diskriminering

Det finns sex olika typer av diskrimineringar som står inskrivet i svenska diskrimineringslagen. Den första är direkt diskriminering och det innebär att någon missgynnas genom att en annan person behandlar den personen sämre. Att man har behandlats och blivit jämförd med någon annan. Det kan vara som missgynnandet har samband med sexuell läggning, kön, hudfärg och så vidare. Den andra typen av diskriminering är indirekt diskriminering och innebär att man missgynnas av en bestämmelse, ett kriterium eller en regel. Det vill säga att diskrimineringen är inte direkt och personligen men man blir drabbad av den för att det är en bestämmelse eller liknande.   Den tredje typen är bristande tillgänglighet, som innebär att en person missgynnas som har en funktionsnedsättning och har större behov än vad många andra behöver. Även om en person med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation. Fjärde typen av diskriminering är trakasserier, vilket innebär att man inte får uppträda på ett sätt som kränker och trycker ner någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna vilket är sexuell läggning, hudfärg, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning och så vidare. Den femte typen är sexuella trakasserier och innebär att det är olagligt att uppträda på ett sexuellt sätt som kränker en persons värdighet. Sen sjätte och sista typen av diskrimineringen är instruktioner att diskriminera. Det vill säga att det finns order och instruktioner för hur det får gå till.

 

En stark lag i Sverige

Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen. Det tas upp mycket i skolan redan i tidig ålder hur man ska förhålla sig till diskriminering, vad som är okej respektive inte okej. Ju tidigare man berättar för barnen hur det ligger till, desto tidigare lär de sig och de skapar sin egna uppfattning och risken är inte lika stor att man påverkas negativt av okunniga vuxna.

Privacy Policy